Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

16:35
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viastonerr stonerr
16:34
16:34
16:34
9792 1295 500
Reposted fromviirus viirus viaojtam ojtam
16:34
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta viaojtam ojtam
16:33
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viamole-w-filizance mole-w-filizance
16:32
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagruetze gruetze
16:32
16:30
1453 a411 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viagruetze gruetze
16:30
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viamayamar mayamar
16:29
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viamayamar mayamar
16:29
Sylvia Plath
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
16:28
3150 b26d
Reposted fromfreakish freakish viagruetze gruetze
16:28
6559 7675
Reposted fromnyaako nyaako viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
16:27
2059 833f
Reposted fromrol rol viaNathanae Nathanae
16:27
8467 fd3a 500

Calle Flor Baja, Madrid.

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
16:26
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
16:25
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viapuszkamileny puszkamileny
16:25
0892 9aa7 500
16:25
5752 414b
Reposted fromGIFer GIFer viajemkartofle jemkartofle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl