Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

13:25
2728 d584 500
13:25
Reposted frombluuu bluuu viainerte inerte
13:25
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viainerte inerte
13:25
1568 9723 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaZurui Zurui
13:24
13:24
1791 e16c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viaZurui Zurui
13:23
5451 32d7 500

kruma:

Takatsugu Kimura, 1984

13:23
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
13:23
7630 b35a
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
13:22
13:21
3614 07b0 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viarosses rosses
13:21
Note to self: You gotta do this for you. This is for you. This isn’t about anybody. Live for you. Honor you. Never lose sight of that.
— Brittany Josephina
(via psych-facts)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarosses rosses
13:20
13:20
13:20
"Mężczyzna, który jest Ci przeznaczony przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Przyzywanie go nie przyniesie więc szczęścia, tylko ból." - Magdalena Kozak
Reposted fromolvide olvide viamyfuckingreality myfuckingreality
13:19
6152 5471
Reposted fromcalifornia-love california-love viarosses rosses
13:19
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viaclerii clerii
13:19
13:18
13:18
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaBeatNick BeatNick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl